Ochrana súkromia

Spoločnosť ER Fashion Shop s.r.o. so sídlom na Ľ. Štúra 462/4 089 01 Svidník, IČO47957352, DIČ2024155705, IČ DPHSK2024155705, zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.30951/P, ako prevádzkovateľ (ďalej len “prevádzkovateľ”) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parmalentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Zabezpečenie webstránky

Webstránka erfashion.sk používa šifrované pripojenie SSL pri akomkoľvek pripojení užívateľa, ktoré nepripúšťa prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Taktiež zabraňuje tretím osobám pozmeňovanie týchto údajov. Databáza prevádzkovateľa je chránená a šifrovaná v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné údaje

Pri návšteve web stránky erfashion.sk a jej ďalšom užívaní môže návštevník kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi sú:

– meno a priezvisko

– emailová adresa

– telefónne číslo

– spoločnosť (názov, adresa, kontaktné informácie)

Účel

Osobné údaje slúžia na spätný kontakt užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané len na obdobie, ktoré je potrebné na komunikáciu s užívateľom.

Správnosť

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

Newsletter

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok erfashion.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.

Ak má užívateľ záujem o zasielanie newsletteru, môže webovej stránke erfashion.sk poskytnúť pri dobrovoľnej registrácii e mailovú adresu , z ktorej možno určiť totožnosť alebo vyplní dobrovoľný formulár, na základe ktorého mu bude newsletter zasielaný.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielanie marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (emailovej adresy).

Užívateľ musí vyjadriť svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré slúžia na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa, ktorý bude osobné údaje spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnoť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu piatich rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnutú údaje počas trvania súhlasu.

Správnosť

Užívasteľ prehlasuje, že nám poskutnuté osobné údaje sú správneš, pravdivé a aktuálne.  V prípade poskytnutia nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov, nyodpovedá ya chyby, ktčroé vynilki

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravidvé a aktuálne, v opačnom prípade zdpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo naktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

Prenos údajov a automatizované rozhodovanie. Osobné údaje uživateľa nebudú zverejeneé ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom príjmať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

Poučenie o právach dotknutej osobny. Poráva užívatľa v súvislosti s ochranou osobnžch údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo emailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (email: info@erfashion.sk) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovaniej a strojovo čitateľnej podobe

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo emailom:

  1. kedykoľvek odovolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnoťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, prčom záonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
  2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situáie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Uradu na ochranu osobnžch údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo šlena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Nákupný košík
Návrat hore

Máte otázky? Napíšte nám

Máte otázky ohľadom produktov, dostupnosti alebo dodania? Napíšte nám email…

Prihlásenie

Previous slide
Next slide