Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našej internetovej  stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Informácie o prevádzkovateľovi www.erfashion.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.erfashion.sk je:

ER Fashion Shop s.r.o.
Ľ. Štúra 462/4
089 01 Svidník
Tel. číslo: +421 915 909 833

Email: info@erfashion.sk

POZOR!!!

Balík sa zasiela na uvedenú adresu v balíku , kde nájdete stále v balíku FA a odstúpenie od zmluvy , postup vrátenia.

Milí zákazníci, ak nás pre našu zaneprázdnenosť nemôžete zastihnúť na telefonickej linke, kontaktujte nás prosím správou na fb alebo mailom . Sme menší eshop, nie obrovská firma so zákazníckou linkou, pre prípady, že sme mimo kancelárie slúži mailový kontakt, kde vám radi odpovieme a vybavíme vaše požiadavky a pripomienky. Ďakujeme za pochopenie.

IČO: 47 957 352
DIČ: 2024155705
IČ DPH: SK2024155705

Číslo účtu: 000000-5063764983/0900
IBAN: SK6109000000005063764983
BIC: GIBASKBX
Názov banky: Slovenská sporiteľňa  


Kamenná predajňa: JE ZRUŠENÁ
Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať písomnou formou na e-mail: info@erfashion.sk alebo na tel. č.: 0915 909 833.

I. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre všetky druhy produktov iné. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 až 10 dní od dátumu overenia objednávky. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V tomto prípade Vás vopred upozorníme na email alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
 3. Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zasielky, ju nájdeme a problém vyriešime.
 4. V prípade, že vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na vašej dodacej pošte s tým, že do schránky vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 7 dní.

II. Dodacia podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 1. Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných. podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.
 2. Dodať kupujúcemu tovar  vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 3. Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. V prípade, že predávajúci pošle omylom iný druh tovaru, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky (80 €) a viac žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predávajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považujte objednávku za neplatnú.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
 4. Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali prevídať.
 5. Poškodenie iného tovaru   v práčke. Kúpu nového produktu odporučame prať po prvý krát osobitne.

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode erfashion.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 3. Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku na dobierku neprevezme z rôznych dôvodov (neinformoval nás vopred), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5 Eur (preprava 2x tam aj späť 10€ za neprebratie balíka ) . Ak nám kupujúci neuhradí škodu 10 €  bude mu odoslaná výzva vo výške 10 €. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenie zmluvnej pokuty doporučene na adresu ktorú uviedol pri objednávke alebo sms správou, s povinnosťou uhradenia do 5 kalendárnych dní. V prípade, že objednávateľ pokutu neuhradí, pohľadávka bude postúpená tretej strane, ktorá ju bude mimosúdnou cestou vymáhať. V prípade, že  si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a vyžaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky. Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

III. Ceny tovaru

 1. Ceny uvedené v internetovom obchode erfashion.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiektovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru.
 2. Cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).
 3. V cene tovaru nie je započítané poštovné.
 4. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dobierka a balné alebo platba vopred na účet a balné + doprava.
 3. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.
  1. DOBIERKA – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. V tomto prípade si účtujeme poplatok za dobierku 4,90 €. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí.     Poštovné pri platbe na dobierku je 0 € Ceny sú vrátane DPH.
  2. PLATBA  VOPRED PREVODOM NA ÚČET –  ak chcete využiť túto možnosť, stačí. si objednať tovar a pri dokončovaní objednávky zaškrtnúť kolónku platba vopred na účet. Následne vám príde mail, kde budú potrebné údaje k platbe. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu podľa doby dodania tovaru, ktorý je uvedený pri tovare v e-shope. Tovar zasielame Slovenskou poštou. Poštovné pri platbe vopred prevodom na účet je 0 € Poplatok za platbu vopred prevodom na účet je 3,90 €. Cena sú vrátane DPH. Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

V. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
 3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale SPOLU S NEODSTRIHNUTOU VISAČKOU a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 2. zmenila sa cena dodávateľa produktu
 3. vystavená cena produktu bola chybná

VII. Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti: ER Fashion Shop s.r.o. , Vyšný Hrabovec 58, 090 33 Turany nad Ondavou. V originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený spolu s neodstrihnutou visačkou. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou,alebo jej kópiou. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

VIII. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis – protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditelnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar posielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.

Náklady na prepravu  reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade,že bude vada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákaznik si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena ktorú za tovar zaplatil najneskôr

do 14 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním
 2. znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 5. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)  
 6. mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklych podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začína plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete  informovať o stave Vašej reklamácie na telefónnom čísle 0915 909 833 cez pracovné dni od 09.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu info@erfashion.sk.

Kontaktnou osobou je Erika Sadivová.

Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, email (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu erfashion.sk, spoločnosť ER Fashion Shop s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytuje kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú poniku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu erfashion.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu , že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok. Prosíme všetky PO, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a využívaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho  spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Nákupný košík
Návrat hore

Máte otázky? Napíšte nám

Máte otázky ohľadom produktov, dostupnosti alebo dodania? Napíšte nám email…

Prihlásenie

Previous slide
Next slide